22.4 C
Athens
Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023

ΕΕ: Επενδύει πάνω από 116 εκατ. ευρώ σε έργα για φύση, περιβάλλον, κλίμα

Ειδήσεις Ελλάδα

Θα δοθεί έμφαση σε έλη, τυρφώνες και υγροβιότοπους σε διάφορους τόπους Natura 2000.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΆΝΩ ΤΩΝ 116 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ για τα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΈΡΓΑ του νέου ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ LIFE .

Χάρη στη χρηματοδότηση οκτώ μεγάλα έργα στο ΒΈΛΓΙΟ, ΤΗΝ ΕΣΘΟΝΊΑ, ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΊΑ, ΤΗΝ ΙΤΑΛΊΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΊΑ, ΤΗ ΣΛΟΒΑΚΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ θα επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και το περιβάλλον.

Τα έργα ΑΝΑΜΈΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΚΟΝΔΎΛΙΑ από άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ,συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, διαρθρωτικών, περιφερειακών και ερευνητικών ταμείων, επιπλέον των εθνικών πόρων και των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τα έργα θα βοηθήσουν την Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να εφαρμόσει επιτυχώς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Υποστηρίζουν επίσης τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, τον κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης και συμβάλλουν στη μετάβαση σε καθαρέςμορφές ενέργειας.

ΟΚΤΏ ΜΕΓΆΛΑ ΈΡΓΑ ΣΕ ΕΠΤΆ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ

Τα έργα αυτά καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΎΣΗΣ: Στο ΒΈΛΓΙΟ, οι εταίροι του έργουB4B LIFE θα διευρύνουν τις προστατευόμενεςπεριοχές, θα βελτιώσουν τη συνδεσιμότητα και θα αναπτύξουν σχέδια δράσης για οικοτόπους και είδη ζωτικής σημασίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ομάδα του έργου WETLANDS GREEN LIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τις προστατευόμενες περιοχές, τους οικοτόπους και τα είδη στην ΠΟΛΩΝΊΑ.

Θα δοθεί έμφαση σε έλη, τυρφώνες και υγροβιότοπους σε διάφορους τόπους Natura 2000.

Και τα δύο έργα στηρίζουν επίσης την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ: Το έργο LIFE LIVING RIVERS στη ΣΛΟΒΑΚΊΑ θα διατηρήσει την ποιότητα των υδάτων, θα προστατεύσει τους φυσικούς οικοτόπους και τα αυτόχθονα είδη και θα προωθήσει την αειφόρο δασοκομία και διαχείρισητης αλιείας.

Το έργο θα συμβάλει στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου της ΕΕ για τα ύδατα και της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Η ομάδα που εργάζεται για το PLASTLIFE θα συμβάλει στην εφαρμογή του χάρτη πορείας για τα πλαστικά στη ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά, τη μείωση των απορριμμάτων και της κατανάλωσηςπλαστικών, καθώς και την ενίσχυση της ανακύκλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ:

Η ΟΜΆΔΑ ΈΡΓΟΥ LIFE-SIP ADAPTES της ΕΣΘΟΝΊΑΣ θα ενισχύσει την ικανότητα της χώρας για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του «αναπτυξιακού σχεδίου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

Στην ΙΣΠΑΝΊΑ, η ομάδα έργου LIFE ECOADAPT50 θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματικήαλλαγή, καλώντας τοπική αυτοδιοίκηση και επιχειρήσεις να εμπλακούν σε τοπικές στρατηγικές για την προσαρμογήστην κλιματική αλλαγή.

Οι εταίροι του έργου LIFE CLIMAX PO στην ΙΤΑΛΊΑ θα δοκιμάσουν την κλιματικά έξυπνη διαχείριση των υδάτων σε κλίμακαλεκάνης απορροής ποταμού και θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Τα τρία αυτά έργα στηρίζουν την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή.

ΜΕΤΡΙΑΣΜΌΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΉΣ: η ομάδα LIFE AFTER COAL PL θα συμβάλει στην εφαρμογή της

«Στρατηγικής της ΠΟΛΩΝΊΑΣ για κλιματική ουδετερότητα Eastern Wielkopolska 2040» (RSCN), με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείςτων υπηρεσιών κοινής ωφελείας και των μεταφορών.

Το έργο αυτό ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΌ

Τα στρατηγικά έργα για τη φύση και τα στρατηγικά ολοκληρωμένα έργα βασίζονται στην επιτυχία των ολοκληρωμένων έργων (ΟΕ) του LIFE [21], τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μεταξύ 2014 και 2020.

ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΎΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ LIFE ΣΤΗΡΊΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΊΜΑ, σε περιφερειακό, πολυπεριφερειακό, εθνικό ή διακρατικό επίπεδο.

Τα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΈΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΎΣΗ βοηθούν τις χώρες της ΕΕ να ενσωματώσουν τους στόχους της πολιτικής τους για τη φύση και τη βιοποικιλότητα σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά μέσα.

Τα ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΆ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΑ ΈΡΓΑ συμβάλλουν σε εθνικές, περιφερειακές ή τομεακές στρατηγικές για τον μετριασμό τωνεκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στην εφαρμογή χάρτη πορείας για μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίουτου άνθρακα.

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Χάρη σ’ αυτό γίνονται πράξη από το 1992 ιδέες για την οικολογία και, μέχρι σήμερα, έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα σε όλη την Ευρώπη και σε τρίτες χώρες. Για την περίοδο 2021–2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE κατά σχεδόν 60 %, μέχρι το ποσό των 5,4 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει και το νέο υποπρόγραμμα για τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Τη διαχείριση του προγράμματος LIFE έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA).

Λένα Φλυτζάνη

Ειδήσεις

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Θέσεις εργασίας - Βρείτε δουλειά & προσωπικό